Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemudostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Hydranty zewnętrzne

Zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. Zapewniamy projekt wykonawczy i po wykonawczy sieci hydrantowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.

Podręczny sprzęt gasniczy

Zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. Zapewniamy projekt wykonawczy i po wykonawczy sieci hydrantowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze stosowane są w ochronie serwerowni, centrów przetwarzania danych, centrów finansowych i banków, skarbców, stacji transformatorowych, elektrowni, zakładów produkcyjnych, laboratoriów, szpitali, archiwów, muzeów i bibliotek - wszędzie tam, gdzie zastosowanie niegazowych środków gaśniczych może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń.

Systemy detekcji gazów

System detekcji gazów przeznaczony jest głównie do detekcji gazów (wybuchowe, toksyczne lub ubytek tlenu) w obiektach i pomieszczeniach, gdzie występuje zagrożenie od wyżej wymienionych gazów. System przeznaczony jest do pomieszczeń i obiektów, gdzie wystarczającą informacją zwrotną jest przekroczenie zadanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych (2 progi na kanał).

Systemy zasysające detekcji dymu

Zasysające systemy detekcji pożaru są aktywnymi urządzeniami detekcyjnymi, które w sposób ciągły pobierają próbki powietrza z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą wentylatora zasysającego i transportują je przez układ rur do modułu detekcyjnego. Systemy zasysające znajdują szczególne zastosowanie gdy wymagana jest najwyższa czułość detekcji lub w obiektach, w których punktowe czujki dymu nie mogą być użyte ze względu na trudne warunki otoczenia.

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożarowej (SSP) zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe stanowią jeden z elementów systemu oddymiania grawitacyjnego. Ich głównym zadaniem jest wydzielenie stref dymowych w obiekcie. Strefy dymowe z kolei wstrzymują niekontrolowane rozprzestrzenianie się dymu, co pozwala na utrzymanie warstwy wolnej od dymu w przestrzeni ponad posadzką. Prawidłowo zaprojektowane i zamontowane kurtyny dymowe optymalizują przepływ dymu i kierują go w stronę klap oddymiających zaprojektowanego systemu.

Klapy żaluzjowe

Klapy żaluzjowe stanowią główny element grawitacyjnego systemu oddymiania jako samoczynne urządzenia oddymiające.Klapy oddymiające mają za zadanie usuwanie dymu oraz gorących gazów pożarowych z obiektu objętego pożarem. Klapy napowietrzające, które tarczają świeże powietrze do wnętrza oddymianego budynku.

Klapy oddymiające

Systemy oddymiania grawitacyjnego ma za zadanie odprowadzić dym i temperaturę za pomocą klap dymowych lub okien oddymiających. Ma zastosowanie w budynkach niskich do 12 m i w budynkach średniowysokich od 12 do 25 m).

Klapy oddzielania PPOŻ

Klapy przeciwpożarowe odcinające, zabezpieczają przejście przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, stanowiąc elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Zadaniem klap jest zamknięcie strefy, w której powstał pożar, tak aby gazy i ogień nie rozprzestrzeniały się przewodami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi do innych stref. Zamknięcie klap przeciwpożarowych w części budynku objętej lub zagrożonej pożarem nie powinno powodować przerwy w pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w strefach niezagrożonych pożarem.

Drzwi przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe odcinające, zabezpieczają przejście przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, stanowiąc elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Zadaniem klap jest zamknięcie strefy, w której powstał pożar, tak aby gazy i ogień nie rozprzestrzeniały się przewodami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi do innych stref. Zamknięcie klap przeciwpożarowych w części budynku objętej lub zagrożonej pożarem nie powinno powodować przerwy w pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w strefach niezagrożonych pożarem.

Bramy przeciwpożarowe

Bramy przesuwne przeciwpożarowe znakomicie nadają się do montażu w różnych warunkach budowlanych. Znajdują one zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, handlowych, zakładach produkcyjnych czy też w garażach podziemnych. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydzielenia stref zagrożonych wybuchem pożaru. Przeznaczone są do zamknięcia otworów w przegrodach pionowych budynków przemysłowych.

Przepusty instalacyjne

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Występują przejścia rurowe, kablowe i kombinowane.